Obchodné podmienky služieb

 

Firma Rudolf Miškolci - MIMO  sídliaca na Jesenského ul. 1111/45, 926 01 Sereď, IČO: 46 553 959, zapísaná v Živnostenskom registri na Obvodnom úrade Galanta, za účelom podrobnejšej úpravy vzájomných práv a povinností medzi firmou     Rudolf Miškolci - MIMO ako poskytovateľom služby (ďalej len „poskytovateľ“) a právnickými, alebo fyzickými osobami (ďalej len „objednávateľ“), ktoré vstupujú do zmluvného vzťahu, vydáva tieto obchodné podmienky.

 

Čl. 1 Podmienky na uzavretie zmluvy a vymedzenie územia a času poskytovania služieb

 

 1. Poskytovateľ prostredníctvom svojich technikov (ďalej len „technik“) uzavrie zmluvu s každým objednávateľom, ktorý splní stanovené podmienky.
 2. Ak z týchto podmienok nevyplýva niečo iné, poskytovateľ je oprávnený odmietnuť poskytnutie služby v prípade, že:
   1. poskytovanie služby na požadovanom mieste alebo v požadovanom rozsahu nie je v ponuke poskytovateľa
   2. objednávateľ je dlžníkom poskytovateľa
   3. uzavretie zmluvy by bolo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi.
 3. Podmienkou na uzavretie zmluvy je, že objednávateľ poskytne svoje údaje v nasledovnom rozsahu: meno, priezvisko/obchodné meno, adresa bydliska/sídla, miesto služby a IČO (ak mu bolo pridelené), DIČ a IČ DPH. Zákazník uvedie aj svoj telefonický alebo e-mailový kontakt za účelom prípadnej ďalšej komunikácie súvisiacej s poskytovanou službou. Za správnosť poskytnutých údajov zodpovedá objednávateľ.
 4. Zmluvou sa rozumie aj objednávkový list, ktorý obdrží objednávateľ od technika.

 

Čl. 2 Predmet zmluvy

 

 1. Predmetom zmluvy je: 
  1. záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi v dohodnutom čase a na dohodnutom mieste službu a splniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú výslovne uvedené v popise služby na www.mimo.sk
  2. záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi za poskytnutie služby, resp. použitého náhradného dielu alebo iného materiálu, príslušnú cenu a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú vymedzené v tejto zmluve, alebo ktoré zo zmluvy vyplývajú.

 

Čl. 3 Obsah služby

 

 1. Aktuálne informácie o rozsahu služby sú uvedené na www.mimo.sk

 

Čl. 4 Práva a povinnosti poskytovateľa

 

 1. Pri vykonávaní služby je technik splnomocnený vystupovať v mene poskytovateľa a vystavovať daňové doklady pri hotovostných platbách. Technik sa preukazuje vizitkou, služobným preukazom a firemným oblečením s logom, pričom je oprávnený a zároveň povinný každý svoj podpis potvrdiť aj vlastnou servisnou pečiatkou s vlastným menom. Technik nie je oprávnený vystupovať v mene poskytovateľa pri vykonávaní činnosti nesúvisiacej so službou, ak k takémuto konaniu nemá splnomocnenie.
 2. Poskytovateľ je povinný, pokiaľ možno vopred a včas, oznámiť objednávateľovi vhodným spôsobom zmeny v čase poskytovanej služby.

 

Čl. 5 Práva a povinnosti objednávateľa

 

 1. Objednávateľ je povinný umožniť technikovi vstup do objektu nahláseného ako miesto výkonu služby, rovnako ako bezprostredný prístup k predmetu služby a jeho prípadnú manipuláciu s ním.
 2. Objednávateľ má právo požiadať poskytovateľa o zmenu času alebo miesta poskytovanej služby, alebo môže zrušiť objednanú službu v dostatočnom čase pred dohodnutou návštevou technika bez poplatku.
  1. ak objednávateľ nedodrží dohodnutý čas návštevy, bude povinný zaplatiť poplatok za zrušenie služby.
 3. Objednávateľ je povinný vlastniť licenciu na inštalovaný softvér

 

Čl. 6 Spracúvanie osobných údajov objednávateľa

 

  1. Poskytovateľ je oprávnený a povinný spracúvať osobné údaje objednávateľa v súlade s príslušnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, najmä zákonom č. 428/2002 Z. z. uvedeným v plnom znení v odkaze na konci zmluvy.
  2. Spracúvanie osobných údajov objednávateľa v tomto rozsahu je nevyhnutné na plnenie zmluvy.
  3. Poskytovateľ služby neposkytuje žiadne osobné, ani kontaktné údaje tretím stranám, nevyužíva žiadne osobné ani kontaktné údaje na účely prieskumov ani ankiet.
  4. Poskytovateľ nebude spracovávať osobné údaje prostredníctvom tretích osôb a nevykonáva cezhraničný prenos osobných údajov objednávateľa.
  5. Poskytovateľ nespracúva osobné údaje prostredníctvom sprostredkovateľa.
  6. Prevádzkovateľom informačného systému obsahujúceho osobné údaje objednávateľa je poskytovateľ.
  7. Na základe § 13 ods. 3 zák. č. 428/2002 Z. z. nie je poskytovateľ oprávnený po zániku zmluvy až do uplynutia lehôt stanovených v osobitných predpisoch zlikvidovať osobné údaje objednávateľa, aj keď o to objednávateľ písomne požiada.
  8. Poskytovateľ nezhotovuje a neuskladňuje žiadne zvukové záznamy uskutočnených telefonických hovorov medzi poskytovateľom a zákazníkom.

 

Čl. 7 Rozsah zodpovednosti zmluvných strán

 

 1. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú vinou technika, a to len v prípade, ak bola škoda spôsobená pri poskytovaní služby, ktorej rozsah a spôsob vykonávania je v rovnakých alebo podobných prípadoch obvyklý.
 2. Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nenesie zodpovednosť za:

 

  1. škody spôsobené softvérom alebo produktmi tretích strán
  2. chyby a vady na zariadení, ktoré sú počas poskytovania služby diagnostikované ako chybné
  3. škody spôsobené používaním softvéru inštalovaného objednávateľom alebo inými subjektmi
  4. nesplnenie služby v prípade prekážok v práci zo strany objednávateľa
  5. nelegálnu inštaláciu softvéru inštalovaného objednávateľom alebo inými osobami
  6. škody spôsobené únikom alebo stratou dát, alebo ich poškodením
  7. škody spôsobené v dôsledku zanedbania povinností prevencie zo strany objednávateľa
  8. akékoľvek škody na softvérovom vybavení objednávateľa, podporovaných aplikáciách, stratu dát, porušenie operačného systému, ktoré pri obvyklej odbornej starostlivosti technika nebolo možné predvídať
  9. škody, ktoré na zariadeniach objednávateľa vznikli následkom neodborného zaobchádzania objednávateľa alebo iných osôb
  10. škody spôsobné absenciou antivírových programov
  11. straty na zisku objednávateľa alebo v jeho podnikateľských aktivitách
  12. škody spôsobené poskytovateľmi internetových a telekomunikačných služieb

 

Čl. 8 Reklamačný poriadok

 

 1. Objednávateľ alebo ním splnomocnená osoba má právo uplatniť si reklamáciu voči kvalite poskytnutej služby, a to najneskôr do 30 dní od jej poskytnutia.
 2. Voči výške účtovanej ceny za poskytované služby (na súlad účtovanej ceny s cenou uvedenou na www.mimo.sk má objednávateľ alebo ním splnomocnená osoba právo uplatniť reklamáciu, a to najneskôr do 30 dní od jej poskytnutia.
 3. Objednávateľ je oprávnený reklamovať službu alebo cenu písomne na adrese poskytovateľa.
 4. Poskytovateľ je povinný prešetriť reklamáciu a vyrozumieť písomne reklamujúceho o výsledku prešetrenia reklamácie, a to najneskôr do 30 dní od jej obdržania.

 

Čl. 9 Cena

 

 1. Cenu za poskytnutie služby, vrátane zliav, príplatkov a poplatkov, ako aj podmienky, za akých sa uplatňujú, sú uvedené na stránke www.mimo.sk
 2. Objednávateľ má právo zvoliť si spôsob platby. Spôsob platby môže byť realizovaný prevodom na bankový účet poskytovateľa, faktúrou vystavenou poskytovateľom alebo platbou v hotovosti.
 3. Cena sa platí po poskytnutí služby.
 4. Podkladom pre vystavenie faktúry je podpísaná zmluva medzi objednávateľom a poskytovateľom sprostredkovaná technikom.
 5. Poskytovateľ je oprávnený započítať svoje pohľadávky vyplývajúce zo zmluvy voči pohľadávkam objednávateľa, a to jednostranným započítaním.
 6. V prípade neuhradenia akéhokoľvek splatného peňažného záväzku je poskytovateľ oprávnený účtovať objednávateľovi penále za omeškanie vo výške 0,05% za každý deň omeškania.
 7. V prípade, že poskytovateľ nevykoná a nenaplní obsah poskytovanej a objednávateľom objednanej služby, daná služba nebude objednávateľovi účtovaná.

 

Čl. 10 Mlčanlivosť

 

 1. V súvislosti s dôvernými informáciami sprístupnenými druhej strane, každá zmluvná strana bude:
  1. počas trvania zmluvy, ako aj po jej zániku, uchovávať v tajnosti a dôvernosti akékoľvek dôverné informácie  — pokiaľ to nie je pre účely zmluvy — nebude takéto informácie reprodukovať ani poskytovať tretím stranám, alebo ich iným spôsobom využívať
  2. sprístupňovať dôverné informácie tretím stranám iba na základe predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany.
 2. Ostatné zákonné povinnosti mlčanlivosti podľa Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov ostávajú nedotknuté.

 

Čl. 11 Komplexnosť zmluvy

 

 1. Zmluva predstavuje jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu zmluvy, pričom nahrádza všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu zmluvy.

 

Čl. 12 Spoločné a záverečné ustanovenia

 

 1. Každá zo zmluvných strán bezodkladne poskytne druhej strane také informácie a súčinnosť, ktoré môže druhá strana v primeranej miere požadovať, aby mohla plniť svoje záväzky podľa zmluvy. Každá zmluvná strana zabezpečí, aby informácie poskytnuté druhej strane v súlade a v súvislosti so zmluvou boli podľa jej najlepších vedomostí správne v čase poskytnutia druhej strane.
 2. Záväzkový vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom upravený zmluvou sa riadi Občianskym zákonníkom.
 3. Zmluva v celom svojom rozsahu podlieha právnemu poriadku SR, a to aj v prípade, že objednávateľ je cudzinec.
 4. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami.
 5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch origináloch, z ktorých obe strany obdržia po jednom origináli.
 6. Užívateľ svojim podpisom potvrdzuje, že si zmluvu pozorne prečítal, že všetky jej ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a dobrovoľne podpísal.

 

V Seredi, 08. 02. 2012